Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trimsalon Amaranth.

1. Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

4: Levering van goederen en diensten.

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon Amaranth. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd behandeld, tenzij anders is overeengekomen.

Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiƫle verplichtingen. Zolang die zekerheid niet in gesteld kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voorvloeiende kosten.

5. Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst  opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst de ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.  De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is voortgekomen tijdens de behandeling waarbij de hond agressief was, zeer slecht onopgevoed/getraind of ernstig geklit/vervilt. Alle aansprakelijk is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.
Bij onherstelbare schade respectievelijke verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingende rechterlijke bepalingen. Uitzondering hierop is wanneer de hond een dusdanige hoge leeftijd heeft bereikt dat trimmen extra stressvol is, de hond een of meerdere medische aandoeningen heeft of wanneer de klant/opdrachtgever verzuimd om deze te melden aan de eigenaar/houder van de trimsalon voor aanvang van de trimbehandeling.
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor breuk en schade aan spullen van klant/opdrachtgever die door het uitoefenen ontstaan.

7. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
In geval van een klacht en/of ontevredenheid van de uitgevoerde dienst zal de klant/opdrachtgever dit binnen 48 uur moeten melden bij de eigenaar/houder van de trimsalon om recht te hebben op garantie.

8. Reclame

Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houden van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht.
Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk een maand na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

9. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschied de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke en zullen er consequenties worden genomen. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

a: Bij annulering langer dan 48 uur voor de afgesproken datum en tijdstip is geen betaling verschuldigd;

b: Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor de afgesproken datum en tijdstip is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;

c: Bij annulering kort dan 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd. Dit geld tevens voor het niet thuis zijn op de afgesproken datum en tijdstip (met een marge van een half uur, kwartier voor de afspraak en na de afspraak).

d: Bij het niet komen opdagen of thuis zijn op de afgesproken datum en tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeƫntwintig euro en zeventig eurocent, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie e.d. is vereist.

10. Geschillen Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst